1 Mayıs 2010 Cumartesi

ADALAR POSTASI-2418: kamu malı üzerinde kaçakçıların korsanların gayriresmi faaliyetinin resmidir...


* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

11 Şubat 1900 Pazar günlü Büyükada İskelesi Bilet Memuru Ahmed ile polis çavuşlarından Mehmed Hilmi efendilerin hizmetlerine karşılık taltifleri talebine dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada, 23.4.2010.


* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

1 Mayıs 2010 Cumartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Az bulutlu
8/20ºC
% 50-90 nem
Poyraz, KD 26km/sa

Gündoğuşu 06:02... Günbatışı 20:00...

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarınca


* * *

Cicely Mary Barker, The May Fairy.


* * *

1- Kebir Ünal: "İlk kez bir kaptanın bu konulara tıpkı bizim yaptığımız gibi haklarını savunmak amacıyla veya karşı fikri ne derseniz deyin adına bir şekilde konuya müdahil olması ise benim açımdan çok olumlu bir durumdur. Erke Han’ın yapımına gösterilen ihtimam kadar personeline de aynı ihtimamın gösterildiğini fark etmemek zaten nankörlük olur..."

2- Ali Şenalp: "Herkesin 1 Mayıs 'Emek ve Dayanışma Günü' 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun..."

3- Engin Damcı: "ADALAR POSTASI’nın 2417. sayısında intişar eden V Numaralı Bölge Koruma Kurulu’nun kararında, kaçakçıların yaptığı iskele hakkında da olmak üzere 'Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, yerinde inceleme yapıp karar alınıncaya kadar parselde her türlü inşaî ve fizikî faaliyetlerin durdurulmasına' gibi karar almak için karar alındığına şahid olunmuşdur..."

4- Adalar Belediyesi'nden ne haber?: "Büyükada Sokak İyileştirme ve Cephe Etüdü Çalışmaları Esnaf Bilgilendirme Toplantısı... Nisan Ayı Meclis Toplantısı Büyükada'da Yapıldı... Kınalıada Motor İskelesiyle İlgili Duyuru..."

ADALAR POSTASI'nın 2418. sayısında...

)O(

..........................................................1

From: KEBİR ÜNAL
Subject: El Cevab
Date: April 30, 2010 12:12:45 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi.1@gmail.com


Şikayet ettiğimiz konulardan birincisi Erke Han’ın diğer motorlar ile arasındaki kalite farkı nispetinde motor sesini ve hızını kullanamadığı üzeredir. Yoksa Erke Han’a 'motor' bile demeye kıyamadan kendisine 'cihaz' dediğimi hatırlatırım. Efkârımız bu kadar güzel bir cihazın neden kalitesine yakışmayacak kadar ses çıkartması, —yoksa diğer motorlardan daha sessiz olduğu kesin— ve 'karpuz motorları' ile aynı sürede gittiğidir. Yazının devamında da bu konuda Erke Han sorumlu tutulmamış, “insanları tarifelere sıkıştıranlar,” cümlesiyle organizasyonu yapanlar sorumlu gösterilmiştir. İlk kez bir kaptanın bu konulara tıpkı bizim yaptığımız gibi haklarını savunmak amacıyla veya karşı fikri ne derseniz deyin adına bir şekilde konuya müdahil olması ise benim açımdan çok olumlu bir durumdur. Erke Han’ın yapımına gösterilen ihtimam kadar personeline de aynı ihtimamın gösterildiğini fark etmemek zaten nankörlük olur.

Saygılarımla,

Kebir Ünal..........................................................2

From: ALİ ŞENALP
Subject: Re: ADALAR POSTASI-2417: kınalıada sahilinde, kamu arazisi üzerine, bir ticari şirketin kaçak olarak iskele yapmasının görmezden gelinmesine karşı...
Date: April 30, 2010 11:42:59 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi.1@gmail.com


HERKESİN;

1 MAYIS 'Emek ve Dayanışma Günü'

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN.

Ali Şenalp..........................................................3

From: ENGİN DAMCI
Subject: KAÇAK KORSAN İSKELELER
Date: May 1, 2010 1:00:54 AM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


ÇOK BİNDİRİRLER...

Burgaz Korsan İskelesi

ADALAR POSTASI’nın 2417. sayısında intişar eden V Numaralı Bölge Koruma Kurulu’nun kararında, kaçakçıların yaptığı iskele hakkında da olmak üzere “(.... Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, yerinde inceleme yapıp karar alınıncaya kadar parselde her türlü inşaî ve fizikî faaliyetlerin durdurulmasına....) gibi karar almak için karar alındığına şahid olunmuşdur.

Neymiş efendim?

Yerinde inceleme yapacaklarmış. (!)

Bilmesek yutacağız...

Bunlar buna benzer bir kararı 10.10. 2007'de de 843 karar numarasıyla "İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada yol ve kaldırımlarını kapsayan alan ile ilgili hususun Kurulumuzca yerinde incelenmesinden sonra değerlendirileceğine Canan Turan’ın yokluğunda oybirliğiyle karar verildi," şeklinde karar da almışlardı; hâlâ yerine getirecekler!.. Bu karardan sonra Adalar Belediyesi'nin sabık başı yollar ve kaldırımları öyle bir kaldırdı ki bazıları farkında olmasa da Adalar dikkat edenlerin nazarında yarı batık hale geldi!..

Kaldırım Kurul Kararı (!)

Sıradan vatandaşın sıradan eski evlerine savcılık fezlekeleri düzenleyen kurul raportörleri sıra Adalar'ın kamu değerlerine geldiğinde, yok şu yazımız, yok bu yazınız; bilgi verin, belge verin 'teraneleriyle' malum iktidarın malumlarına... icab eden muavenet-i sadıkanesiyle hizmette kusur etmediği görülmektedir.

Kararın bir suretinin neden Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığı’na da yollanmadığı calib-i dikkattir. Ve ortalık toz duman olmuş T.C. Kanunları ihlal edilirken kanunsuzluğun olduğu yerde olması gerekenlerin olmayışları da ayrıca calib-i dikkattir!..

Kınalıada ve Burgazada sahilinde inşaat kaçakçılarını takiple yükümlü olanların gözle görülür himayelerinde tamamlanan ve tamam eylenen kaçak iskele inşaatının şu anda kırmızı balmumuyla Belediye veya Kaymakamlık tarafından mühürlenmesi şöyle dursun; bir de bayrak ve bandıra çekerek devlete ve bizlere yani millete küstahça kafa tutma peşinde oldukları da görülmektedir.

Bütün duyarlı Adalılar'ın ve STK'ların, İçişleri, Adalet ve Kültür Bakanlıkları'na bu sorumsuzlukları hatırlatan, ifade eden, dikkate davet eden ve de vazifeye davet eden purotestonameler, dilekçenameler yollamadıkları sürece; bu "yolsuzlukların" aramızda kalacağını, zaman içinde unutulacağı hesabını yaparak hareket edenler daha çok iskeleler yapıp, değil vapurdan motora, motordan kayığa daha çooook bindirirler bizleri vesselâm!

Engin DAMCI
1 Mayıs 2010

...

KAMU MALI ÜZERİNDE
KAÇAKÇILARIN KORSANLARIN FAALİYETİNİN
RESMİDİRTCK:
İmar kirliliğine neden olma
Madde 184-
(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
(6) (Ek : 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.


Kamu görevlisinin ticareti
Madde 259-
(1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.


Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde 279-
(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.


* * *
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı:
Madde 9 – (Değişik: 14/7/2004 - 5226/3 md.)
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır.


Ruhsatsız yapı yasağı:
Madde 16 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır.


Kararlara uyma zorunluluğu(2)
Madde 61 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.;Yeniden düzenleme:14/7/2004 – 5226/13 md.)
Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır. Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları Resmî Gazetede yayımlanır.
Plânlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler, kurullarca alınmış ve alınacak sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar plânları ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edebilirler.
Bu itirazlar, Koruma Yüksek Kurulunca incelenir ve en geç altı ay içinde karara bağlanır. Koruma Yüksek Kuruluna yapılacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.


Madde 65 – Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler:
Cezalar:
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve beşmilyar liradan onmilyar liraya ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. (1)
Bu fiiller korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş ise yukarıda belirtilen cezalar bir kat artırılır.


Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat yapanlar:
Madde 66 – Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, suç diğer kanunlarda daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi beş bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis, beş bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar..........................................................4

ADALAR BELEDİYESİ'nden
NE HABER?


http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr83.asp

BÜYÜKADA SOKAK İYİLEŞTİRME VE CEPHE ETÜDÜ ÇALIŞMALARI
ESNAF BİLGİLENDİRME TOPLANTISIKentsel Tasarım Projeleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Büyükada Sokak İyileştirme ve Cephe Etüdü Çalışmaları esnaf bilgilendirme toplantısı Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Aynur Çiftçi tarafından sunumu yapılan çalışmada Paris ve Milano sokaklarından örnekler verilerek, Adalar’ın tarihi ve mimari yapısına uygun Kentsel Tasarımın önemi vurgulandı. Adalarda yıllardır gölgede kalmış mimari yapıları özgün niteliklerini koruyarak ön plana çıkartmak hedefiyle hazırlanan projenin, bilgilendirme toplantısında daha çok ışık, daha çok ses, daha çok tabela, daha çok reklam, daha çok turist yanılgısı yurt dışındaki tarihi kentlerden örnekler verilerek giderilmeye çalışıldı.


...

http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr82.asp

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI BÜYÜKADA’DA YAPILDI


Adalar Belediye Meclisi’nin 6. seçim dönemi 2. Toplantı yılı 5 Nisan Pazartesi günü Büyükada Meclis Salonu’nda yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm meclis üyeleri katıldı. Toplantıda divan başkan yardımcılığından istifa eden Oktay Altın’ın yerine Ali Tokdemir seçildi.

Kırgız Cumhuriyeti Çolpan – Ata Belediyesi ile Adalar Belediyesi arasında kardeş belediye kurulmasına ilişkin gündem maddesi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Adalar Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi'nin 10 Nisan Cuma günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi....

...

http://www.adalar.bel.tr/duyurular/kinaliada_iskele.asp

KINALIADA MOTOR İSKELESİ İLE İLGİLİ DUYURU

Kınalıada’da yapılmakta olan motor iskelesiyle ilgili olarak Belediyemize çok sayıda yazılı başvuru ve eleştiri yöneltilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki açıklama ve bilgilendirmeye ihtiyaç olmuştur:

Bu iskelenin yapıldığı alanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir, dolayısıyla nasıl değerlendirileceğine yönelik tasarruf hakkı da İBB’dedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi’nin “d” bendi uyarınca; “Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek” hükmü gereğince; Büyükşehir Belediyesine ait olan yerlerle ilgili her türlü izin verme yetkisi Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

Ayrıca söz konusu iskele İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan Kınalıada Öngörünüm Projesi’nde de aynı alanda yer almakta ve İstanbul Valiliği’nin Ulaşım konulu 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca yayımlanmış olan tebliğine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılında “Hatlarında denizde yolcu taşıyan motor iskele yerleri” adıyla açtığı “Açık Arttırma Suretiyle Kira/İşletme İhalesi”ne giren SS Mavi Marmara Deniz Yolcu Eşya ve Turizm Motor Taşıma Kooperatifi bu alanı kiralamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı ile Mavi Marmara arasında 6 Haziran 2009 tarihinde bu alanla ilgili sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme 21 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kınalıada motor iskelesinin alanını kiralayan ve yapım iznini veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu nedenle Adalar Belediyesi olarak bu konuya müdahalemiz söz konusu olamamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iddia ettiği gibi, 02/11/2009 tarihli 1692 sayılı yazımızda bahse geçen konu, yeni bir iskele yapımıyla alakalı olmayıp, S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu Eşya ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin mevcut Kınalıada yük iskelesinde yolcu indirme bindirme alanı olarak kullandığı yerin sabit olmayan bir sistemle örtülmesi konulu, dilekçelerine istinaden yazılmış bir cevaptır. İddia edildiği gibi söz konusu dilekçe yeni bir iskele inşasıyla ilgili olmayıp, ekinde Kınalıada’da yaşayan 114 kişinin imzasının da bulunduğu; yazın güneş ve sıcak, kışın soğuk ve yağış yüzünden mağdur durumda olan yolcuların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden, daha rahat, modern ve konforlu seyahat olanaklarına kavuşabilmeleri için yolcu bekleme yerinin revize edilerek çevre koşullarına uygun bir biçimde kapatılması için gereğinin yapılmasıyla ilgilidir.

Dolayısıyla Belediyemize yöneltilen eleştirilerin bir kısmı bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta, bir kısmı ise çeşitli çıkar hesapları nedeniyle kasıtlı olarak üretilmekte ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.