21 Kasım 2011 Pazartesi

ADALAR POSTASI-2623: şehir plancıları odası'nın da adaları koruMA planına itirazı var!...

Heybeliada Aya Triada Kilisesi'nde...

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

14 Eylül 1910 Çarşamba günlü, Heybeliada'da, Midilli ve İskeçe metropolidleri ile meclis-i cismani azasından Limaraki ve Teoharidi'nin tekrar toplantı yapmaları halinde haklarında gerekli işlemin yapılacağına dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:


Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Heybeliada, 23.10.2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

23 Kasım 2001 Çarşamba
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Az  bulutlu
5-13ºC
%66-88 nem
Poyraz, KD 13km/sa
Gündoğuşu 06:53... Günbatışı 16:49...


* * *
Cicely Mary Barker, The Holly Fairy.

* * *


1- Şehir Plancıları Odası: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 21.09.2011 tarihinde onanan Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na ilişkin itirazımız..."

2- Erol Özdoğan: "1/5000'lik Adalar imar planlarına Adalar Kent Konseyi'nin çok doğru tesbitlerle yapmış olduğu itirazı bütünüyle destekliyorum..."

3- Bülent Mısırlıoğlu: "İstanbul Marmara Takım Adaları SİT Koruma Planı Sentez Raporu, 1987. ilgimi çekti ancak sayfadan büyüterek okumak mümkün olmadı. Okuyucularınızın da istifade etmeleri açısından..."


4- Asım Ertan: "Çöp tepeciklerinin oluştuğu Adalar'da kadınlar çöp toplama kampanyası başlattı..."

5- Heybeliada Gönüllüleri / Temizlik Kolu: "Ey İstanbul, çöpünü al da git. Yediğin içtiğin senin olsun, temiz bırak da git!..."

6- Deniz Toprak: "Neden kestiniz koskoca ağaçları?..." 


7- Şükrü Abanoz: "Adalar Kültür Derneği'ne son cevap!..."


8- Haluk Direskeneli: "Prinkipo'da bugün!..."


9- Adalar'da, toplanma alanlarıyla çadırkent alanları için ayrı parklar tahsis edildi. Çadırkentler her ada için planlandı. 29 toplanma alanı mevcut...

10- Defne Koryürek: ""Lüfer avının yasası var, kuralı var! Uygulayalım! başlıklı bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz..."

11- Sibel Akkaşoğlu: "Adaevi'nde bu hafta!..."

12- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalarımızda etkinliğine davetlisiniz!...


13- Adalar Müzesi 2011 açılışı davetiyesi...

)O(


_______________________________________________________1

1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na
Şehir Plancıları Odası'nın da itirazı var!

Tarih: 21.11.2011
Sayı: 2011/872

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
Şehir Planlama Müdürlüğü’ne, 

Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 21.09.2011 tarihinde onanan Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na ilişkin itirazımız. 

• Planda 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı tekniğine uygun olmayan şekilde detaylı çizimler ve plan kararları belirlenmiştir. Büyük ölçüde uygulama imar planı düzeyinde plan kararları oluşturulmuştur. 

• Plan kararlarında “…I. Derece Doğal SİT Alanlarındaki 2-b alanları “Ağaçlandırılarak Ormanla Bütünleştirilecek Alanlar” olarak değerlendirilmiş; II. ve III. Derece Doğal SİT Alanlarındaki 2-b alanlarında ise “…Rekreasyon Amaçlı Günübirlik Tesisler” yapılmasına izin verilmiştir. Kentsel SİT içinde kalan 2-b alanlarının da, Eğitim, Sağlık, Sosyal-Kültürel Tesis, Yeşil Alan, Yönetim vb. donatı alanları olarak değerlendirilebileceği kararı alınmıştır,” denilmektedir. Ancak, Adalar’ın ekolojik yapısının korunması ve geliştirilmesi amacıyla II. ve III. Derece Doğal SİT alanlarında kalan 2-b alanlarında da, ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirilmeli ve yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

• Plan raporunda Büyükada için belirlenen Rekreasyon ve Eğlence Parkı için “...Adalar İlçesi’nde doğal ve kültürel özellikleri ile en zengin ada niteliğindeki Büyükada, mevcut konaklama ve günübirlik tesisleri ile de diğer adaların çok üzerinde ziyaretçi potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla çok çeşitli özelliklere sahip olan Büyükada’da, tek bir kimliği ön plana çıkarmak yerine, mevcut ziyaretçi potansiyelinin, rekreasyon ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'Rekreasyon ve Eğlence Parkı' teması ön plana çıkarılmıştır. Bu alanlarda kır lokantası, büfe, çay bahçesi gibi günübirlik tesisler; kır düğünü gibi organizasyonlara hizmet verecek mekanlar, çocuk oyun alanları, eğitim amaçlı açık spor alanları ve yürüyüş- gezi alanları düzenlemesi önerilmektedir. Toplam 28,83 hektar büyüklüğe sahip 'Rekreasyon ve Eğlence Parkı', Büyükada’nın doğusunda yer almaktadır,” denilmektedir. Plan raporunda ve notlarında belirtildiği üzere Büyükada’ya yönelik Rekreasyon ve Eğlence odaklı tematik park önerilmiştir. Adalar İlçesi’nin tümü itibariyle verilen diğer tematik alanlar göz önüne alındığında, Büyükada’ya verilen bu işlev gereği yerleşimin zaten mevcut olan yoğunluğunun daha da çok artacağı tespit edilmiştir. Bu artış, Adalara ve adalar bünyesindeki ulaşım talebine de yansıyabilecek ve çevre kirliliğine yol açabilecek niteliktedir. 

• Kınalıada için önerilen Doğa ve Spor Park Alanının bir bölümü Kentsel SİT alanında, bir bölümü de II. Derece Doğal SİT alanında kalmaktadır. Plan raporunda Kuzeyde kalan bölüme dair “Kentsel SİT alanı içinde kalan doğa ve spor parkı alanında, düşük yoğunlukta konaklamaya imkan tanıyan alanların düzenlenmesi önerilmektedir,” denilmektedir. Ancak düşük yoğunluktaki konaklamanın standartlarının belirlenmemesi planlama tekniği açısından önemli bir eksikliktir. 

• Plan kararları ve notlarında belirtildiği üzere Burgazada’da “Kültür Parkı” adıyla tematik park önerilmiştir. Bu alandaki Doğal SİT alanları için parsel bazında ve bütünsel olarak yapılaşma şartı getirilmiş, yapı yüksekliğinin “1 (bir)” katı geçemeyeceği belirtilmiştir. Bu tematik alan, kısmi olarak I. Derece, kısmen ise III. Derece Doğal SİT Alanı'nda kalmaktadır. I. Derece Doğal SİT Alanları'nda belirlenen yapılaşma koşulları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19.06.2007 gün ve 728 sayılı ilke kararına aykırı hususlar içermektedir. 

• Plan raporunda Heybeliada’da belirlenen Sağlık Parkı için “…Heybeliada, doğal ve iklimsel özellikler ile bu alanda sağlık hizmetlerinin verilmesi için potansiyel taşımaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Heybeliada’da bir sanatoryum açılmış ve yıllarca faaliyet göstermiştir. Şu anda atıl durumda bulunan bu yapı stoğu kullanılarak, Sağlık Park teması altında, sağlık hizmetine ayrılmış, tedavi sonrası nekahat dönemi gerektiren, kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek uzmanlık hastaneleri (spor, göz, kalp, estetik vb.) önerilmektedir. Bu alanlarda, tedavi sonrası hizmet verecek konaklama tesisleri ile sağlık parkının ihtiyaç duyacağı sosyal-teknik donatılar ve yeşil alanlar ayrılacaktır. Adanın güneyinde yer alan Sağlık Parkı için önerilen toplam alan 2,44 hektar büyüklüğe sahiptir,” denilmektedir. Plan notlarında ise “…Bu alanlarda mevcut yapı stoku kullanılacak, yeni yapılaşmaya izin verilmeyecektir,” şeklinde yapılaşma koşulları belirlenmektedir. Sağlık Park Alanı incelendiğinde yapılar arasında kalan büyük yeşil alanların park olarak belirlenmediği tespit edilmektedir. Belirtilen tematik park alanı için kamusal ve özel ayrımı da yapılmamıştır. Bu noktada belirlenen tema Heybeliada’nın sağlık turizmi yönünde gelişimini amaç edindiği göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte orman alanlarının tahsisinin gündeme gelebileceği ve dolayısıyla bu alanların kamusal ortak kullanımdan çıkarılabileceği öngörülmektedir. 

• 02.11.1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve 09.04.2011 tarih, 27900 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan, bu yönetmeliğe ait değişiklik göz önüne alınarak donatı alanlarının yeterliliği dikkate alındığında kimi belirlenen fonksiyonlarda eksiklikler göze çarpmaktadır. Planlama Alanı bütünü göz öne alındığında Kreş veya Anaokulu Alanı bulunmadığı İlk ve Orta Öğretim Alanlarının, standartların oldukça uzağında olduğu tespit edilmektedir. Adaların bütünü içerisinde kişi başına 0,68 m2 İlköğretim Alanı ayrılırken, 0,22 m2 Ortaöğretim Alanı planlanmıştır. İlgili Yönetmelik gereği kişi başına 3 m2 olması gereken Sağlık Alanları, plan bütününde kişi başına 0,44 m2dir. Adalar İlçesi’nde tam teşekküllü devlet hastanesinin bulunmayışı bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır ve planda bu soruna yönelik karar getirilmemiştir. Tüm bunlarla birlikte Adalar'da ziyaretçi sayısının yoğunluğu da göz önüne alındığında, Sağlık Alanı ihtiyacının daha da yoğun olduğu ortadır. Donatı alanlarının bu yönde eksikliği Adalar İlçesinde ikinci konut kullanımının sürekliliğine yol açacak, yaşayanların gündelik ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayacak, ulaşım açısından sınırlı alternatifi bulunan yerleşim nüfusunun ulaşım talebini ve ulaşım maliyetini daha da artıracaktır. Sonuç olarak, genel itibariyle yeşil alanlar haricinde planda ayrılan donatı alanları, planın öngördüğü nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 

• Plan paftaları incelendiğinde Adalar İlçesi genelindeki —büyük çoğunluğu Doğal SİT Alanı'nda bulunan— gecekondu alanlarının kaldırılacağı anlaşılmaktadır. Ancak plan kararlarında bu alanlara yönelik politikaların ne şekilde, hangi uygulama araçları ile gerçekleştirileceği belirtilmemektedir. Bu hanelerde yaşayanların geçimlerini büyük ölçüde faytonculuk yaparak sağladığı ve bu bölgede barınma amaçlı olarak yerleştikleri göz önüne alındığında; gerek bu hanelerin yaşam standartlarını geliştirerek barınma ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse yapılacak fiziki müdahale ile Adalar İlçesi’nin herhangi bir başka bölgesinde kaçak yapılaşmaya mahal vermemek amacıyla gerçekleştirilecek müdahaleler ekonomik ve sosyal boyutlar da göz önüne alınarak, sürecin katılımcı uygulama araçları ile birlikte tanımlanması gerekmektedir. 

• Adalar İlçesi’ne ulaşım ve Adalar İlçesi içerisindeki ulaşım sistemi ile ilgili motorlu araçları yasaklayıcı ve yerleşimin bugüne kadarki motorsuz araç niteliğini koruyucu hiçbir özellik ve sınırlama belirtilmemiştir. 

• Plan kararlarında Adalar İlçesi’nin son derece özellikli olan flora ve fauna yapısının korunmasına ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik detaylı politikalar ve uygulama araçlarının geliştirilmemesi planın içeriği açısından önemli bir eksikliktir. 

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde; 21.09.2011 tarihinde onanan Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na itirazlarımızı sunar, diğer itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, planın iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi için gereğinin yapılması isteğimizi bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Akif Burak ATLAR
Şube Sekreteri


_______________________________________________________2 

From: EROL ÖZDOĞAN
Subject: Re: ADALAR POSTASI-2621: reis'e yol göründü!... http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/11/19-2621.html
Date: November 20, 2011 9:54:02 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

1/5000'lik Adalar imar planlarına Adalar Kent Konseyi'nin çok doğru tesbitlerle yapmış olduğu itirazı bütünüyle destekliyorum. Emek verenlerin hepsi sağolsun varolsun.
Erol Özdoğan
Y. Mimar


_______________________________________________________3 

From: BÜLENT MISIRLIOĞLU 
Subject: Sentez Raporu hk.
Date: November 21, 2011 9:44:47 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Adalar'ın KoruMA Planları tarihinden 23 yaprak!... 

İstanbul Marmara Takım Adaları SİT Koruma Planı Sentez Raporu, 1987.

Rapor ilgimi çekti ancak sayfadan büyüterek okumak mümkün olmadı. Okuyucularınızın da istifade etmeleri açısından kitap haline getirmeye çalıştım. Doğrudan link adresi şöyle: http://snack.to/oun4hW
İyi akşamlar,

Bülent MISIRLIOĞLU 


_______________________________________________________4

Milliyet, 30.8.1990
Asım Ertan

Çöp Kampanyası

Maaş farklarını alamayan belediye işçilerinin direnişi nedeniyle çöp tepeciklerinin oluştuğu Adalar'da kadınlar çöp toplama kampanyası başlattı. Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde dün sokaklarda faytonlarla dolaşarak şık giysileriyle çöp toplayan kadınlar, megafonlarla ada sakinlerini kampanyaya katılmaya çağırdılar. Kampanyaya Adalar Belediye Başkanı Reep Koç da elinde süpürgeyle katıldı. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Ayseli Göksoy, politik çekişmeler nedeniyle Adalar'ın çöp yığınağı haline getirilmesine kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Koç da, kadınların temizlik kampanyasını, "Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in yaptığı haksızlığa karşı savaş ilanı" olarak değerlendirdi.


_______________________________________________________5


Heybeliada'nın görünmez elleri,
temizler her yeri!...


https://www.facebook.com/pages/HEYBELİADA-GÖNÜLLÜLERİ-TEMİZLİK-KOLU/177147769019139

HEYBELİADA GÖNÜLLÜLERİ / TEMİZLİK KOLU: "Ey İstanbul, çöpünü al da git. Yediğin içtiğin senin olsun, temiz bırak da git!..."Pek yakında ADALAR POSTASI ekranında görünecekler!
)O(


Veeee huzurlarınızda şimdilik sadece biri! :)_______________________________________________________6


From: DENİZ TOPRAK 
Subject: adakulede kesilen ağaçlar 
Date: November 22, 2011 4:25:57 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi@gmail.com 


ADAKULE'de KESİLEN AĞAÇLAR!...


BU NE ŞİMDİ??? 
NEDEN KESTİNİZ KOSKOCA AĞAÇLARI??? 
YANGIN GÖZLEM KULESİ DEĞİL MİYDİ BU? 
PARDON!!! DÜĞÜN SALONU'YDU DEĞİL Mİ? 
YOKSA KOSKOCA KULE DURURKEN, KULENİN ALTINA KOYULAN BU UCUBEYLE GÖZLEM YAPMAZLARDI HERHALDE. İSKELEDE DE VAR BUNDAN. 1 LİRA İLE ÇALIŞYOR GALİBA. O İSKELEDEKİYLE GÖRMEK YA DA GÖSTERMEK İÇİN AĞAÇLARI KESMEDİLER AMA. HANGİ SİVRİ ZEKÂNIN ÜRÜNÜ MERAK ETTİM. 
ACIDIM!… 


_______________________________________________________7


From: ŞÜKRÜ ABANOZ
Subject: Adalar Kültür Derneği'ne son cevap!...
Date: November 21, 2011 7:19:23 PM GMT+02:00
To: JEAN DE LA FONTAİNE'DEN MASALLAR

Adalar Kültür Derneği'ne son cevap!...

Soru 1: BU BELGE NEDİR??? (EK 1)Cevap 1: Bu belge AdaGazetesi'nin kuruluşunda Valilik'teki basın bürosunda, dolayısıyla basın savcılığı tarafından onaylanmış MEVKUTE BEYANNEMESİ, ALINDI BELGESİ'DİR. Bu belge, gazeteler kurulduğunda başka belgelerle birlikte ilgili kurumlara verilir ve bu kurumlar tarafından tasdik edilip gazete sahibine verilir. Tasdikle beraber gazete yayın hayatına başlar. Gazete isminde herhangi bir değişiklik yapacağınız zaman, gene aynı belgelerle birlikte baştan ilgili makamlara başvuruda bulunmak gerekmektedir. 

ADAGAZETESİ'NİN İSMİ HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEMİŞTİR, KURULUŞUNDA NE İSE ŞU ANDA DA AYNI İSİMDİR YANİ ADAGAZETESİ'DİR... 

EK 1'de sunduğumuz AdaGazetesi mevkute beyannamesi, alındı belgesi "TÜRKÇE" olarak 22/06/1978 yılında cilt no:1 sıra no:1978/119 beyanname kayıt no:26657 numarasıyla kayıtlıdır.Yaptığımız araştırmalarda, bu kayıt numarasından daha eski 'kayıtlı' bir yerel süreli gazete bulunmamaktadır.


Soru 2: Adalar Kültür Derneğinin "Gazeteyi çıkartmaya karar verdiğimizde,yaptığımız araştırmalarda AdaGazetesi adı altında bir gazete yoktu," DOĞRU MU?

Cevap 2: KESİNLİKLE HAYIR!... EK-2'de rahmetli Hikmet Abanoz'un Adalar Kültür Derneği'ne yazmış olduğu uyarı mektubu görülmektedir, mektup iadeli ve taahhütlü olarak gönderilmiştir. (EK-3 ve EK-4)SONUÇ OLARAK: Bu son cevabımızda Adalar Kültür Derneği'nin anlattığı Jean De La Fontaine'den masalları bırakıp mahkemeye intikal edecek olan bu konunun sonucunu beklemekte fayda görüyoruz.

Şükrü Abanoz
ADAGAZETESİ
Sahibi ve sorumlu müdürü


Not: Rahmetli Hikmet Abanoz'un, Adalar Kültür Derneği'ne yazmış olduğu mektup silik çıkmış olabilir, bu nedenle mektupta yazılı uyarıları tekrar yazıyorum, istenildiği zaman orjinalini de verebilirim, mektupta şöyle diyor;

BÜYÜKADA KÜLTÜR DERNEĞİ SAYIN BAŞKANLIĞI'na,

Tarih 10/08/2005 
Büyükada/İstanbul 

Sayın Başkan,                    
Asıl konumuza geçmeden önce size ve yönetici arkadaşlarınıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Yaklaşık bir ay önce elime derneğiniz tarafından çıkartılmakta olan "ADA" ünvanlı gazeteniz geçti. Herşeyiyle mükemmel bir gazete. Sizleri kutlarım. Ancak küçük bir sorun var. Kullanmakta olduğunuz "ADAGAZETESİ" ünvanı altında tam 27 yıldan beri gazete yayınlamaktayım. Bu durumu Kınalıada temsilciniz de çok yakından bilmektedir. Kendisini uyardım. Bu ünvanın kullanılmamasını istedim. Uyarımın dikkate alınmadığını gördüm. 

Sayın Başkan; 
27 yıldan beri binbir zorlukla çıkardığım ADA GAZETESİ bir çırpıda başkaları tarafından aynı ünvanla yayınlanamaz. Orada 27 yıllık emek var. "ADA GAZETESİ" ünvanını kullanmamanızı rica ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum.

EK: İki adet yayın belgesi

HİKMET ABANOZ


_______________________________________________________8


From: HALUK DİRESKENELİ 
Subject: Prinkipo'da bugün!...
Date: November 22, 2011 4:24:12 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi@gmail.com 

Prinkipo'da bugün!...


Bugün işim erken bitti, kendime bir mola vermek istedim. Bakırkoy-Bostancı deniz otobüsünden indim; MaviMarmara Büyükada 13:30 motoruna bindim. 14:00'te Büyükada'da faytona bindim. Yeniyol merrdivenlerde indim; tarife aynı 10 TL ancak gelecek hafta fayton tarifesinde artış beklentisi var. Faytoncunun gönlünden geçen artık çok yüksek Irsnli Arab aileler, benden önce küçük tur için faytona bindiler 60 TL, büyük tur olsa 70 TL.  Ortalık sakin Belediye Gazinosu'nda Arap misafirler var. Dolci dolu, Şehirhatları vapurlarının Bostancı-Adalar hattı, bu kış seyrek aralıklarla da olsa çalışıyor. Kadıyoran'da bizim fakirhaneye geldim eve girdim içerideki nem gitsin diye bütün kapıları, pencereleri açtım, buzdolabını temizledim, fişini çektim, muslukları kontrol ettim. Çatıyı yeniledik, iyi olmuş, çatı arasına ısı yünü koymak lâzım. Arka çayırda günübirlik piknik yapan yurdum insanı genç bir çift vardı. Eski tarihi köşklerin yenilenme çalışmaları devam ediyor, yağmur yagmış, at pislikleri toprağa karışmış gitmiş. İskele meydanı düzenlemesi sonunda bitmiş. Migros kapalı boşaltılmış. Eddie tatilde kapanmış. Çarşı sakin, yollar sakin, belediye gazinosunda çay yine 2 TL. Dönüş Şehirhatları 16:00 vapurunu kaçırdım! MaviMarmara 16:35 direkt Bostancı'dan selam ve sevgiler, 

Prinkipolu Sisyphus
_______________________________________________________9


Milliyet, 21.11.2011

http://konut.milliyet.com.tr/olasi_depreme_hangi_belediyeler_hazir_-konut-insaat-1465475.html

Olası depreme hangi belediyeler hazır?


İstanbul'da deprem sonrası toplanma ve çadır alanları var mı? Belediyelere soruldu. Belediye yetkililerinin verdiği cevaplar ise olası depremde ortaya çıkacak vahim sonucu gözler önüne seriyor. İstanbul ‘büyük’ depremi beklerken hem evsiz kalanların hem binaları hasar görmüş insanların hasar tespit yaptırana kadar sığınacağı alanları araştırdık. Sonuç, vahim. 

İstanbul Valiliği, 2001’de bu amaçla her ilçede 480 adet çadır ve toplanma alanı belirlemişti. Ancak son 10 yılda bu yerlerin yarısı yapılaşmaya açıldı. Bu yerler zaten o dönem, boş olan ve yeşil alan ya da kamu arazisi olarak gösterilen alanlardan oluşuyordu. Yani planlarda olası bir afet sonrası toplanma veya çadır alanı olarak kullanılacak yerler için bir not düşülmemişti. 

Sonuçta belirlenmiş 480 yerden yaklaşık yarısı yeni imar planları devreye girdikçe eridi. Kalan bölümler de planlarda halen yeşil alan veya park alanı olarak tespit edilen yerler. Öte yandan şu anda İstanbul’da olası bir afet sonrasında kaç toplanma alanı veya kaç çadırkent alanı olduğu meçhul. Çünkü İstanbul Valiliği tüm başvurularımıza karşın bilgi vermedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konunun Valilik alanında olmasını gerekçe göstererek sorularımızı yanıtlamadı. 

İstanbul’daki 39 ilçe belediyesini tek tek aradık. Basın Halkla İlişkiler birimlerinde görev yapanlardan taleplerde bulunduk. 16 belediyeden hiç yanıt alamadık. Beş belediye fazla bir çalışmaları olmadığını ilan etti. Beş belediye “hazırız” dedi ama rakam vermedi. 13 belediye ise talebimize net bilgilerle karşılık verdi. 

Varsa da bilen yok 

Ancak en hazırlıklı belediyenin bile çalışmaları vatandaşa duyurma konusunda sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Üstelik belirlenen alanlarda bile deprem sonrası toplanma alanı olduğuyla ilgili bir levha yok. Kimi belediyeler alışveriş merkezlerini, düğün salonlarını, ibadethaneleri toplanma alanı olarak gösterirken “Allah korusun bir deprem anında toplanılacak, kalınacak bir yer yok” diyen de oldu. Daha önce medyada çıkan haberlere göre Zeytinburnu ve Bakırköy’deki dolgu alanlarına yapılan parklar da toplanma alanı olacak ancak olası bir depremde bu dolgu alanlarının ne olacağı da meçhul. 

Hazır olmayanlar 

[...] 

Hazır olanlar 

[...] 

Adalar: Toplanma alanlarıyla çadırkent alanları için ayrı parklar tahsis edildi. Çadırkentler her ada için planlandı. 29 toplanma alanı mevcut. [...]


_______________________________________________________10

From: AVNİYE TANSUĞ
Subject: {PDA:4002} Defne'den:
Date: November 21, 2011 10:37:31 AM GMT+02:00
To: pembedomates@googlegroups.com

Sevgili Defne Koryürek'ten az önce geldi:

***

Dostlarım,
"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakan Mehdi Eker'in dikkatine: Lüfer avının yasası var, kuralı var! Uygulayalım!" başlıklı bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Konu, malumunuz, devam etmekte olan lüfer kıyımı ve konunun nasıl da inatçı takipçileri olduğumuzu yüzlerce, binlerce imzayla Bakanlık'a iletmeye ihtiyacımız var! Sözkonusu metin şurada:

http://www.change.org/petitions/gda-tarm-ve-hayvanclk-bakanl-bakan-mehdi-ekerin-dikkatine-lfer-avnn-yasas-var-kural-var-uygulayalm?share_id=pcuELSYauf&

Çok sürmez, iki dakikanızı alır. İmzalar, hele bir de paylaşırsanız... Müteşekkir kalacağım!

Muhabbetle,

Defne Koryürek
Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar
www.fikirsahibidamaklar.org/lufer 


_______________________________________________________11


From: SİBEL AKKAŞOĞLU
Subject: ADAEVİ BU HAFTA 25 KASIM CUMA
Date: November 22, 2011 12:44:13 PM GMT+02:00
To: undisclosed-recipients:;

ADAEVİ'nde BU HAFTA!... 
25 KASIM CUMA

SEVGİLİ ADAEVİ DOSTLARI, 
BU HAFTA 25 KASIM CUMA GÜNÜ SAAT 19.00'DA YÖNETMENLİĞİNİ MUSTAFA ÜNLÜ VE SELDA MERAL'İN YAPTIĞI ''SURYOYO'' İSİMLİ BELGESELİ ADAEVİ'NDE GÖSTERECEĞİZ. BELGESEL, BİR GÜNDOĞUMUNDAN GÜNBATIMINA MARDİN'İN EŞSİZ MEKÂNLARINDA ARTIK SAYICA ÇOK AZALAN SÜRYANİ CEMAATİNİN ÖZEL BİR GÜNÜNÜN, AZİZ MİHAYEL YORTUSU'NUN ÖYKÜSÜ. 
GÖRÜŞMEK ÜZERE SELAMLAR SEVGİLER, 

SİBEL AKKAŞOĞLU 
ADAEVİ-BÜYÜKADA 0533 514 88 03_______________________________________________________12


From: FACEBOOK
Subject: Fırat Küfeci seni "CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALARIMIZDA" etkinliğine davet etti...
Date: November 22, 2011 10:05:21 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Merhaba Adalar,
Fırat Küfeci seni "CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALARIMIZDA" etkinliğine davet etti.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALARIMIZDA
25 Kasım Cuma, 10:00
Yer: BAŞKAN
Katılacak mısınız? Evet - Hayır - Belki

Teşekkürler,

Facebook Ekibi

_______________________________________________________13


From: ADALAR MÜZESİ
Subject: Adalar Müzesi 2011 Açılışı Davetiyesi
Date: November 22, 2011 11:02:46 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Adalar Müzesi 2011 Açılışı Davetiyesi...