18 Kasım 2011 Cuma

ADALAR POSTASI-2621: reis'e yol göründü!...

Büyükada'da, 6.7.1928.

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

11 Eylül 1910 Perşembe günlü, Büyükada'da Mesroy'un gazinosunda kumar oynamaktayken basılıp derdest olunduğu, ayrıca Aleko ile Koço'nun da halkı iğfal ve izdar eylediklerinden derdest olunup adliyeye tevdi kılındığına dair...

* * *


ADALAR'da BİR GÜN:


Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada'da, 2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

19 Kasım 2001 Cumartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Parçalı bulutlu
6-12ºC
%63-78 nem
Poyraz, KD 22km/sa
Gündoğuşu 06:47... Günbatışı 16:53...


* * *
Cicely Mary Barker, The Burdock Fairy.

* * *


1- Müslüm Gürses ve de Ceza: "İtirazım var!..." dedi... Peki ya Adalılar'ın itirazı yok mu? Var! İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin itirazı peşi sıra... Adalar Kent Konseyi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı 21.09.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanarak 21.10.2011 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na itirazlarımız ekte sunulmuş olup tüm Adalılar'ın bilgisine sunulur..."

2- Ayşen Ertur: "Nazım Plan rezaletini okuyun ve reklâmı hatırlayın..."

3- Dr. Mustafa Farsakoğlu, Adalar ilçesi için çok önemli olan planın günümüz ihtiyaçları doğrultusunda cevap vermesini sağlamak, bilimsel ve koruMAcı ilkelerden taviz vermemek amacıyla yoğun bir çalışma sürecine girmiş... [!?]


4- O da ne! Adalar Belediyesi'nin de itirazı varmış meğer!... "Bana bana, bana bana, bana bana bana bana!... Yapamazsın ay! ay! ay!..."

5- Szentendre Belediye Başkanı Dr. Dietz Ferenc: “Adalar Belediye Başkanı Sayın Dr. Mustafa Farsakoğlu ve meclis üyelerini şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız...”

6- Mehmet Tevfik Özkartal: "Adalar Belediyesi'nin ihale dosyasından, iptal sebebini bilen var mı?..."


7- Selah Özakın: "Hadi yurttaşım! / Al eline süpürgeyi! / Temizlemeye başlayalım evimizi! 19 Kasım Cumartesi saat 13:30'da Tünel'den Taksim Meydanı'na!..."

)O(


_______________________________________________________1 

itirazım var!...

16.06.2011 günlü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek kabul edilip 21.10.2011 tarihinde askıya çıkarılan Adalar 1/5000'lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları [http://adalarkentkonseyi.com/page10.html] 21.11.2011 günü askıdan indirilecek! 

Müslüm Gürses- Ceza: İtirazım var!
Peki ya Adalılar'ın itirazı yok mu? 
Var!


İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin itirazı peşi sıra... 


* * *

From: ADALAR KENT KONSEYİ
Subject:
Date: November 18, 2011 10:03:05 AM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı 21.09.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanarak 21.10.2011 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na itirazlarımız ekte sunulmuş olup tüm Adalılar'ın bilgisine sunulur. 

* * *Sayı : 2011/22 
Tarih: 18.11.2011 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ'ne,

KONU : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı 21.09.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanarak 21.10.2011 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na itirazımız hakkında. 

İTİRAZLARIMIZ : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih ve 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı karan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararıyla SİT alanı ilan edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.05.1984 gün ve 291 sayılı kararıyla Marmara Takım Adaları SİT Alanları Bütünü Geçici Yapılaşma Koşulları belirlenen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün ve 4832 sayılı kararıyla uygun bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 30.06.1994 günlü aynen onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda, Kentsel SİT ve Doğal SİT sınırları belirlenen ve aynı Kurul'un 11.02.1998 gün 9775 sayılı kararıyla Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları'na ilişkin karar alınarak Anıtlar Kurulu'nun 11.07.2007 gün 667 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ve Geçiş Dönemi Yapılanma Şartları'nın 26.07.2007 tarihine kadar devam edebileceğine karar verilmiştir. Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları'nın sona ermesi akabinde yeni planlar hazırlanmaya başlanmıştır. 

Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 21.09.2011 tarihinde tasdik edilerek 21.10.2011-21.11.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Planlar incelendiğinde 1994 tarihli 1/5000'lik planlarda yer alan kazanılmış hakların bu planla ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Şöyle ki: 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler A.11 maddesi: 
Büyükşehir Bel. Plan notu 
A.11: Doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanmadan uygulanmaz. 

Kurul tarafında yapılan değişiklik: 
A.11 : Onanlı kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan alanlarda, yeni dolgu yapılamaz; mevcut dolgu alanlarında İlçe Belediyesi ve KTVKB Kurulu görüşü alınmadan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanmadan yapılamaz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 19.10.1994 tarihinde Adalar Bölgesi kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır. Buradan hareketle onanlı kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında her türlü tasarruf yetkisi mutlak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nda olmasına karşın bu hususta hukuka aykırı olarak hüküm konulmuş ayrıca mevcut dolgu alanlarında İlçe Belediyesi ve KTVKB Kurulu görüşü alınmadan yapılmaz hükmü getirilmiştir. Büyükşehir Belediye notu mevzuata uygunken Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın yetkisi kısıtlanarak kanunî dayanak olmadığı halde yerel Belediye ve KTVKB yetkilendirilmek suretiyle Kıyı Kanunu, 03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 4 Eylül 2010 tarihli 27692 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri ile 6 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan: Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri yok sayılarak Plan Genel Notu'nda değişiklik yapılmıştır. Mevzuat incelendiğinde tek ve mutlak yetkilinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olduğu aşikârdır. Bu arada Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na teklif edilen planlar “koruma amaçlı” değil “imar planı” şeklinde geçmektedir ilgili tebliğlerinde. Bu sebeple ilgili maddenin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk haline yakın, yani KVTVK değişikliği olmadan önceki haline çevrilmesi gerekmektedir ki böylece mevzuata uygun hale gelecektir. Yani, “Doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak 1/1000 ölçekli imar planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanmadan uygulanmaz.” 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler Büyükşehir Belediye plan notu A.16 maddesi: 

Büyükşehir Bel Plan Notu. 
A.16: Tüm plan alanında yapılacak yapılar için alınacak önlemlerin türü, ekli ve taşıma değerleri zemin etüdüyle değerlendirilecektir. Ayrıntılı jeolojik etüdler yapılmadan inşaat izni (yapı ruhsatı verilmez). 

İstanbul V No'lu K.T.V.K. Bölge Kurulu tarafından bu hüküm kaldırılmıştır. 

Adalar İlçesi'nin deprem riski taşıyan bir ilçe olduğu bilinmektedir. Marmara Denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı kaynaklı depremlerden etkilenecek yerleşim bölgesidir. Kurul tarafından değişiklikle plan bütünlüğü ve koruyuculuğunun sekteye uğradığı Adalar İlçesi'nin olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı olunması veya mevcut binaların sağlamlaştırılması açısından imar planlarına uygun binaların deprem riski gözetilerek yapılmaları/güçlendirilmeleri, zemin etüt raporları ile jeolojik etüdlerin detaylı olarak incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

Bu yönüyle Anıtlar Kurulu tarafından plan metninden çıkartılan planlara ilavesi gerekmektedir.


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler A.18 maddesi: 

Büyükşehir Belediye Plan Notu. 
A.18 Bina tabanı inşaat alanı 200 m2’yi geçemez. 

Anıtlar Kurulunca değiştirilen şekil. 
A.18 Konut alanlarında bina taban inşaat alanı 200 m2’yi geçemez. 

Görüldüğü üzere "Bina tabanı 200m2’yi geçemez," hükmü Kurul tarafından değiştirilerek konutlarla sınırlandırılmıştır. Taban alanın, konutlarda sınırlandırılması diğer planlarda buna ilişkin açıklama yapılmaması sebebiyle plan bütünlüğü ve işlevselliğinden taviz verilmiştir. Plan notları, yoruma açık olmayacak nitelikte, kısa, öz, açık, kesin, net biçimde tanımlanmalı ve plan geneliyle uyumlu olmalıdır. Yapılan değişiklikle Konut+Ticaret Alanları'nda taban inşaat alanı belirsiz hale getirilmiştir. Planlama tekniğine aykırı düzenlemenin hatalı olması sebebiyle itiraz ediyoruz. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler A.19 maddesi: 
Kapalı ve açık çıkmalar emsal değerine dahil edileceğine dair hüküm konulmuştur. Kapalı ve açık çıkmaların emsal değerine dahil edilmesi planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Özellikle Adalar gibi yaşam alanı ile tabii ve doğal güzelliklerin iç içe olduğu alanlarda balkon ve estetik çıkmalar binalara ruh katarak içinde yaşayan insanlara da mutluluk ve huzur verecektir. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Genel Hükümler A.21 maddesi: 
A.21 maddesinde “Çatı eğimi %33 fazla olamaz. Çatı arası kullanılamaz.” 1994 tarihli planın Çatı, Saçak ve Çatı Altı Hacimleri Başlıklı Sentez Raporu'nun 2. cilt III.5 no'lu maddesinde “Çatı eğimi %33’den az olamaz % 40'ı geçemez,” hükmü mevcutken İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 7.02.1 maddesi uyarınca “Çatı eğimi %45'i geçemez,” hükmü meri iken ilan edilen planlarda çatı arası kullanımı kaldırılarak %33 eğimle sınırlı tutulmuştur. Adalar'ın geneli için çatı arası kullanılmaması özellikle yazlık olarak kullanılan ve hemen hemen tamamı çatı arası içeren tarihi binaların yanında yeni yapılacak binalara çatı arası yaptırılmaması, planlama tekniğine ve mevzuat hükümlerine ve Anayasal hak olarak teminat altına alınmış mülkiyet hakkına aykırı olması nedeniyle yeniden düzenlenmelidir. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler Büyükşehir Belediye plan notu A.28 maddesi: 

Büyükşehir Bel Plan Notu 
1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde koruma aleyhine olmamak koşuluyla İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

İstanbul V No'lu K.T.V.K. Bölge Kurulu tarafından bu hüküm kaldırılmıştır. 

Adalar 1867 yılında İstanbul'un ilçesi olmuş ve bugüne kadar da ilçe konumunu devam ettirmektedir. İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul İmar Hukuku Uygulaması'nda 15 milyonluk şehrin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve imar planlaması ve inşai sürece ilişkin yeterli dolgunluğa ulaşmış genel ve düzenleyici hükümleri sebebiyle Adalar ilçesinde de uygulanmalıdır. İlgi yönetmeliğin 1.02 maddesinde ilçe belediyeleri de bu kapsam içindedir. Adalar ilçesi, İstanbul Büyükşehir İlçe Belediyesi'dir. İmar anarşisi doğmasına bina inşa disiplinlerinin boşluğuna sebebiyet vermektedir… Ne maksada hizmet etttiği de anlaşılamamıştır. Gerekçeleri belli değildir. Bu hükmün aynen plan notuna eklenmesini talep etmekteyiz. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Özel Hükümler B.2 maddesi: 
Büyükşehir Plan Notu 
Konut+Ticaret Alanları'nda belirlenen yoğunluklar brüt olup bu yoğunluklar üzerinden hesaplanan nüfus 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda aşılmaz. Konut+Ticaret Alanları tamamen konut veya tamamen ticaret olarak kullanılabileceği gibi, bu alanlardaki fonksiyon birarada da yer alabilir. Bu alanlarda perakende ticaret alanları; otel, motel ve pansiyon türü konaklama tesisleri; lokanta, kafeterya gibi yeme-içme faaliyetlerine dönük birimler; hizmet birimleri; depolama faaliyetleri gerektirmeyen ticaret türleri; resmi kurumlar, banka ve finans kurumları; kültürel tesisler yer alabilir. Konut+Ticaret Alanları'nda; 
3000 m2’ye kadar “1 (bir) yapı”; 3000 m2’den büyük parsellerde, her 3000 m2’den sonraki alan için ilave “1(bir) yapı” olmak koşuluyla birden fazla yapı yapılabilir. 
Konut+ Ticaret Alanları'nda yer alan yapıların yüksekliği 9,50 metreyi aşamaz. 
Konut+Ticaret Alanları'nda yoğunluklar, 350 k/ha, 400 k/ha ve 450 k/ha olarak belirlenmiştir. K+T1: 350 k/ha 
K+T2: 400 k/ha 
K+T3: 450 k/ha 

Kurul tarafından bu hüküm değiştirilmiştir. 
2500 m2’ye kadar  “1 (bir) yapı”; 2500 m2’den büyük parsellerde, her 2500 m2’den sonraki alan için ilave “1(bir) yapı” olmak koşuluyla birden fazla yapı yapılabilir. 

İtiraza konu planın Özel Hükümler B.2. Konut+Ticaret Alanları adlı maddesinde yer alan bir düzenlemeyle Konut+Ticaret Alanları'nda 2.500m2'ye kadar 1 (bir) yapı ; 2.500m2'den sonraki alan için ilave 1 (bir ) yapı olmak koşuluyla birden fazla yapı yapılabilir. Öncelikle Anıtlar Kurulu'nca yapılan değişiklik herhangi bir gerekçe içermediği gibi Adalar ilçesinin planlama tekniğine de aykırılık teşkil etmektedir. İkinci yapı yapma sınırı 3.000m2'yken bu sınır Kurul tarafından 2.500m2'ye düşürülmüştür. Konut+Ticaret Alanı olarak tespit edilen alanlarda bu metrekareye uyacak parsel sayısı yok denecek kadar azken hangi amaçla parsel içinde ikinci yapı sınırı 3.000m2'den 2.500m2’ye düşürülmüştür? Madde kapsamında yapılan değişiklik SİT şartlarına ve plan bütünlüğüne uygun olmadığından itiraz ediyoruz. 


Özel Hükümlerin B.1. maddesi ile B.2. maddeleri birlikte incelendiğinde 2500m2'ye  kadar bir yapı, 2500m2'den büyük parsellerde her 2500 m2'den sonra ilave bir yapı yapılması öngörülmektedir. Bir parsel 2501m2 ise burada iki ayrı yapı yapılmasına müsaade edilecek mi yoksa ikinci bina için parselimizin 5.000m2 mi olması gerektiği net olarak ortaya konulmamıştır. Bu yönüyle de plan açıklık içermemektedir. Madde kapsamında yapılan değişiklik SİT şartlarına ve plan bütünlüğüne uygun olmadığından itiraz ediyoruz. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.3.2. Günübirlik Kullanım (Turizm) Alanları'na ilişkin maddesi: 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 31.3.1984 tarih ve 234 sayılı kararıyla doğal ve tarihi özelikleri nedeniyle Adalar'ın bütünü SİT alanı olarak ilan edilmiştir. Adalar'ın %31'i Kentsel SİT, %69'u Doğal SİT Alanı'dır. Adalar ilçesinde 695ha I. derece Doğal SİT, 67,46 ha II. derece Doğal SİT Alanı bulunmaktadır. Adalar geneline yayılmış Doğal SİT Alanları'nın mutlak korunması gerekli olup bölge genelinin flora ve faunasının korunması, Koruma Amaçlı İmar Planları'nda yer alması gerekirken Adalar genelinde I. derece SİT Bölgesi olan alanların II. ve III. derecelere indirildiği ve bunların çoğunlukla Günübirlik Kullanım Alanı adı altında bölgenin kaldırabileceğinin çok çok üzerinde insan müdahalesi ve trafiğine maruz bırakılacağı gözlenmektedir. Bu sebeple SİT derecelerinin herhangi bir gerekçe olmadan düşürülmesi ve Günübirlik Turizm alanı olarak kullanıma açılması planlama tekniğine ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan itiraz ediyoruz. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.4. Kentsel Sosyal Donatı Alanları'na ilişkin maddesi: 

Madde genelinde Eğitim, Sağlık ve Kültürel Tesisler düzenlenmiş olup TAKS: 0,40'ı geçmemek üzere 2 katla sınırlandırılan ilgili tesislerin kat sınırı yerine arazi yapısı ve Adalılar'ın İhtiyaçları dahilinde yükseklik sınırıyla sınırlandırılmasının plan tekniği açısından daha uygun olması sebebiyle madde geneline itiraz ediyoruz. 

Ayrıca B.4.9 maddesinde Kurul tarafından “Bu alanlar, Belediyesi'nce fidan üretim alanı olarak kullanılabilir,” hükmü herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkartılmıştır. Yapılan bu değişikliğin Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ruhuyla çeliştiği için itiraz ediyoruz. 


1/5000’lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.5.4. Kıyı Kullanım Alanları'na ilişkin maddesi: 

Kıyılar yapılaşmaya açılıyor, Kurul tarafından üstelik 3m yükseklik ve 25 m2 tabanlı birden fazla ve demonte olamayan yapılar yapmaya elverişli hale getiriliyor. Ayrıca 6 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan: Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca Kıyı Alanları'nda avan projeler yönetmelik ve tebliğ uyarınca KVTKB, ilgili İlçe veya Büyükşehir Belediyesi'nden görüş alındıktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onaylanacaktır. Ayrıca uygulama projesini onaylama yetkisi sadece Bakanlığa ait olup (denetleme yetkisi ise DLH’a aittir) Uygulama Projeleri'nin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yapılacağı mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple bu alanlardaki avan ve uygulama projelerinin, İlçe Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra yapılmasına yönelik maddenin mevzuata aykırı olması sebebiyle itiraz ediyoruz. 


1/5000’lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.6. 1. Rekreasyon ve Eğlence Parkı'na ilişkin maddesi: 

Rekreasyon ve Eğlence Parkları'na İlişkin Düzenleme incelendiğinde; günübirlik alanlarda olduğu gibi SİT derecelerine göre yapılaşma ön görülmemiştir. Bunun dışında mevcut alanlarda günübirlik tesisler yapılabileceği öngörülerek kapsam SİT Alanları'ndan beklenmeyecek derecede artırılmıştır. Bu alanlarda da SİT dereceleriyle oynama yapılarak parsel bazında SİT derecelerinin indirildiği görülmektedir. 1/5000'lik planların, Koruma Amaçlı Plan olması sebebiyle bu hükme tabi alanların hepsinin I. derece SİT Bölgesi'ne alınmasını ve birden fazla yapılaşmaya açılmaması hususunu talep etmekteyiz. 


1/5000’lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.6. 3. Kültür Park’a ilişkin maddesi: 

Kültür Park, planlarda gördüğümüz kadarıyla Burgaz Adası’nın arkasında kalan bir alanı kapsamaktadır. Böyle bir doğal yapının olduğu yerde 500m2 tabanlı 6,50 yükseklikte birden fazla konaklamalı tesis yapılmasıyla Burgaz Adası’nın korunması mümkün değildir. Mevcut kara ve deniz flora ve faunasının korunması mümkün olamayacağı gibi mevcut düzenleme, arzu edilen ve istenilen bir değişiklik değildir. Bu nitelikte bir tesisin Ada'ya zarar vereceği kanaatindeyiz. Bu hükmün değiştirilmesini, yapılaşmaya ait şartların kaldırılarak, bölgenin açık alan olarak kullanılmasını talep etmekteyiz. 


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.10.2. İskeleler’e ilişkin maddesi: 
“3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan izni alındıktan sonra avan ve uygulama projesiyle ilgili işlemler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda ilgili idaresince yapılacaktır,” şeklinde plana geçirilmiştir. 

03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 4 Eylül 2010 tarihli 27692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri ile 6 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan: Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca; Kıyı Alanları'nda avan projeler yönetmelik ve tebliğ uyarınca KVTKB, ilgili İlçe veya Büyükşehir Belediyesi'nden görüş alındıktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onaylanacaktır. Ayrıca uygulama projesini onaylama yetkisi sadece Bakanlığa ait olup —denetleme yetkisi ise DLH’a aittir— Uygulama Projeleri'nin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yapılacağı mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilmiştir. Ne K.T.V.K.B Kurulu'nun ne de ilgili Belediyesi'nin avan ve hele de uygulama projesi yapma ve onaylama yetkisi bulunmamaktadır. Bu maddenin mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; “3621 sayılı Kıyı Kanunu, uygulama yönetmelik ve tebliğ hükümleri uyarınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili Belediye Başkanlığı’nın görüşleri sonrası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onayından sonra uygulama yapılacaktır."


1/5000'lik Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın Özel Hükümler B.10.3. Yat Yanaşma ve Bağlama Yerine ilişkin maddesi: 
“……Avan ve uygulama projesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı alındıktan ve İlçe Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. ” 

Gene bu madde de yukarıda anlatıldığı gibi 03.08.1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 4 Eylül 2010 tarihli 27692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümleri ile 6 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan: Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Kıyılar dahilinde avan projeleri yönetmelik ve tebliğ uyarınca KVTKB, ilgili İlçe veya Büyükşehir Belediyesi'nden görüş alındıktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca onaylanacaktır. Üstelik uygulama projesini onaylama yetkisi sadece Bakanlığa ait olup Uygulama Projeleri'nin denetleme yetkisi DLH Demiryolları, Limanlar Havayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Ne Kurul'un ne de İlgili Belediye'nin avan ve uygulama projesi yapma ve onaylama yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple ilgili maddenin mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; “...Avan projesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili Belediye Başkanlığı’nın görüşleri sonrası Bayındırlık ve İskân Bakanlığı onayından sonra uygulama yapılacaktır.” 


Bunların dışında planlar genel olarak incelendiğinde Adalar’daki mevcut Balıkçı Barınakları'nın kullanıldığı alanlar Sahil Kullanım Alanları'na dahil edilerek Balıkçı Barınağı olarak planlarda gösterilmemiş ve plan kapsamında ihtiyaca cevap vermeyecek şekilde tabiri caizse yok edilmiştir. Mevcut balıkçı barınaklarının planlara işlenmesini talep etmekteyiz. 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda, Adalar’ın mevcut ve geleneksel ulaşım aracı olan faytonlar görmezden gelinerek plan notlarına dahil edilmemiştir. 1994 tarihli planın, İç Ulaşım Madde Başlıklı Mevcut durumu anlatan durum yazısında Adalar'ın iç ulaşımının kamuya ait araçlarla sınırlı olmak kaydıyla atlı fayton arabalaryla sağlandığı belirtilmişti. Planlarda faytonlarla ilgili hüküm bulunmadığı gibi Büyükada Arabacılar Meydanı, Park ve Dinlenme Alanı olarak planlanmış ve faytonlarla ilgili herhangi bir ibare konulmamıştır. Mevcut durumun netleştirilerek planlara konulmasını gerekmektedir.

Mevcut planlar genel olarak irdelendiğinde; Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde koruma en çok ihtiyaç duyulan alanların Rekreasyon ve Eğlence Alanları, Kültür Park, Doğa ve Spor Parkı, Günübirlik Tesis Alanı gibi çeşitli isimler altında Koruma Amaçlı Plan ve SİT Dereceleri'nin düşürülmesi planlardan beklenen korumanın gerçekleştirilmediğini gözler önüne sermektedir. 

SİT alanları için hazırlanan planlar, söz konusu alandaki Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın korunması ve kullanılması yönündeki esasları belirlemesi ve bu esaslar doğrultusunda alınan kararların uygulanması hususunda düzenlemeleri yaparken, alan bütünü içinde yapılan değerlendirmelerin yanı sıra alanın etkileşim ve geçiş bölgelerini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

Adalar ilçesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi, hem bölgenin çevresiyle ilişkisinin kurulması, hem de kent bütünü içerisindeki yeri ve kentin kimliğine ilişkin rolünün algılanması yönünden elzemdir. 

Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları irdelendiğinde; plan notlarının bazı bölümlerinin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu niteliği taşımadığı, plan notlarının bir kısmının ise belirsizlikler ve tanımsızlıklar barındırdığı tespit edilmiştir. 

Plan notu yazılı ve çizili olarak ifade edilen plan kararlarının uygulanabilirliğini sağlayan, plan üzerinde ve plan açıklama raporunda genel ilke ve gösterim teknikleriyle ayrıntılandırılmayan konularda uyulması gereken kuralları, özellikle yöreye özel oluşumları, yoruma açık olmadan net ve kesin biçimde tanımlayan, kısa, öz, açık notlar olup plan kararlarıyla bütünlük sağlayan bir araçtır. Plan notları yeni belirsizlikler ya da açmazlar yaratmak yerine plana işli açıklamaların yetersiz kaldığı durumları netleştirmek amacıyla oluşturulur. Fakat itiraz konusu plana bakıldığında plan içinde belirsizlikler ve tanımsızlıklar olduğu görülmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, yasal mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırı düzenlemeler barındırdığı tespit edilen 1/5000 ölçekli Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na diğer yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla itirazımızı vekâleten saygılarımızla sunarız. 

Saygılarımızla,

Adalar Kent Konseyi
Yürütme Kurulu adına
Ali Fuat Tolga
Başkan

Çınar Cad No:14Büyükada 34970 Adalar İstanbul
e-Mail: adalicom@adalarkentkonseyi.com


_______________________________________________________2

FaceBook, 18.11.2011
Ayşen Ertur
ADALAR POSTASI aracılığıyla

SİT Alanı olan Adalar ilçesinin belediye başkanı CHP'li. Nazım Plan rezaletini okuyun [http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/11/18-2620.html] ve reklamı hatırlayın: "Yok aslında biribirimizden farkımız!..."


_______________________________________________________3

Adalar Belediyesi, 15.11.2011


1/5000 ÖLÇEKLİ 
ADALARI KORUMA AMAÇLI 
NAZIM İMAR PLANI TOPLANTISI YAPILDI 


1/5000 ölçekli Adaları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 16 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis komisyonunda kabul edilmesinin ardından 15 Kasım Salı günü Büyükada ve Heybeliada'da bilgilendirme toplantıları yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Adalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

Mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırarak ilçemizin kültürel ve mimari değerlerine sahip çıkıp, onu gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, uzun bir sürecin sonucunda kabul edilerek askı sürecine girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İmar planı ilk olarak 1992 yılında 2863 sayılı yasa gereğince Koruma Kurulu tarafından onaylanıp 1994 yılında revize edilmişti. Ancak o dönemde hazırlanan planların, tamamı SİT olan Adalar ilçesinin hedeflenen amaçlar doğrultusunda koruyamadığı tespit edildiğinden, 2007 yılında İstanbul Büyükşehir İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tekrar çalışmalar başlatılmış yeni plan çalışmaları 28.04.2010 tarihinde İBB Meclis kararıyla onaylanmıştı. 2009 yerel seçimler sonucunda görevi devralan Dr. Mustafa Farsakoğlu, Adalar ilçesi için çok önemli olan planın günümüz ihtiyaçları doğrultusunda cevap vermesini sağlamak, bilimsel ve koruMAcı ilkelerden taviz vermemek amacıyla yoğun bir çalışma sürecine girmiştir. [!?] Yapılan toplantı ve görüşmelerin ardından hazırlanan yeni 1/5000'lik planların 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gitmesi ve bazı değişikliklerin yapılmasının ardından 16.06.2011 tarihinde İBB Meclis komisyonunda kabul edilmesiyle askı sürecine girdi. 


BilgilendirME toplantılarında konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Mustafa Farsakoğlu, planlarla ilgili bazı konularda değişiklik yapılmasının sözkonusu olduğunu belirterek, vatandaşların planlarla ilgili itiraz dilekçelerini 21 Kasım Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'ne iletmelerinin önemini vurguladı.


_______________________________________________________4


O da ne?
Adalar Belediyesi'nin de itirazı varmış meğer!...Adalar Belediyesi'nin
"bilimsel ve koruMAcı ilkelerden taviz vermemek amacıyla yoğun bir çalışma süreci "
peşi sıra 1/5000'liklere yaptığı itirazda
Adalar Kent Konseyi'nden kopya çekilen kimi maddeler haricinde hep bana, bana bana!
Adalar'ın kültür ve tabiat varlıklarının korunması kimin umurunda?...
)O(

"bana bana, bana bana, bana bana bana bana bana
yapamazsın ay! ay! ay!"

imza: bol "kültürlü, sağlıklı, hizmetli" adalar belediyesi!
_______________________________________________________5

Adalar Belediye Reisi'ne yol göründü!...

PirsusHaber, 16.11.2011

http://www.pirsushaber.com/adalarin-mustakbel-kardes-sehri-szentendre-turk-yatirimci-bekliyor-227638n.html 

Adalar'ın müstakbel kardeş şehri Szentendre, 
Türk yatırımcı bekliyor 


Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler her geçen gün artıyor. Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMISAD) iki ülke arasında ticari ilişkilerin yanında sosyal ve kültürel bağlantıların kurulmasında da etkin rol oynuyor. 

TÜMISAD Başkanı Osman Şahbaz ile bir grup işadamı, Macaristan’ın ikinci en büyük turistik şehri Szentendre ile İstanbul’un Adalar İlçesi ile kardeş kent girişimlerine katkıda bulunmak üzere bu şehre bir ziyaret yaptı. 

Szentendre Belediye Başkanı Dr. Dietz Ferenc, tarihi ve turistik şehirlerine Türk yatırımcıları beklediklerini, gelmek isteyenlere de her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. Szentendre Belediye Başkanı Dr. Dietz Ferenc, Belediye Başkan vekili Dr. Török Balázs ve Belediye Genel Sekreteri Dr. Kirchhof Attila, TÜMISAD heyetini sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Avrupa’nın on farklı şehrinden kardeş kentlerinin olduğunu, mevcutların yanında mutlulukla İstanbul- Adalar ilçesini görmek istediklerini belirten Başkan Ferenc, “Adalar Belediye Başkanı Sayın Dr. Mustafa Farsakoğlu ve meclis üyelerini şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Adalar İlçesi ile birçok ortak noktamız mevcut, bu işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek bizleri farklı mutlu edecektir.” dedi. [...]


_______________________________________________________6


From: MEHMET TEVFİK ÖZKARTAL 
Subject: [60' ların Büyükadasında yaşamış şanslılar] İhale 
Date: November 19, 2011 12:03:09 AM GMT+02:00 
To: 60' ların Büyükadasında yaşamış şanslılar 


Mehmet Tevfik Özkartal,  19 Kasım 2001 


İhale 


Katı atıkların toplanması, cadde ve sokakların el ve makineyle süpürülmesi, kıyılarının karadan ve denizden özel teknelerle deniz temizliğinin yapılması, toplanan atıkların nakledilmesi hizmeti alınacaktır İhale iptal edilmiştir. 

Adalar Belediyesi'nin ihale dosyasından, iptal sebebini bilen var mı?


_______________________________________________________7


From: SELAH ÖZAKIN 
Subject: SÜPÜRRR! 
Date: October 30, 2011 1:01:38 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi@gmail.com 

SÜPÜRRR! 

SUYMUZU ÇALAN “HES”ÇİLERİ! 
SÜPÜRRR! 
DEPREM VERGİLERİNİ ÇALANLARI! 
SÜPÜRRR! 
ÜLKENİN MAL VARLIĞINI YANDAŞLARA SATANLARI! 
SÜPÜRRR! 
PARASIZ EĞİTİM İSTEYEN ÇOCUKLARI HAPSE TIKANLARI! 
SÜPÜRRR! 
CİNSİYET AYRIMCILARINI! SÜPÜRRR! IRK AYRIMCILARINI! 
SÜPÜRRR! 
İŞÇİYİ AÇ BIRAKANLARI! 
SÜPÜRRR! 
KÖYLÜYÜ TOPRAKSIZ BIRAKANLARI! 
SÜPÜRRR! 
GENÇ ÖĞRETMEN ADAYLARINI ATAMAYANLARI! 
SÜPÜRRR! 
SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPANLARI! 
SÜPÜRRR! 
MEDYAYI YANDAŞ YAPANLARI! 
SÜPÜRRR! 
GAZETECİLERİ, AYDINLARI, İRTİCA KARŞITI OLAN SUBAYLARI HAPSE ATANLARI! SÜPÜRRR! 
KAYIPLARI SORUŞTURMAYANLARI! 
SÜPÜRRR! 
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜKLERİNİ GASP EDENLERİ! 
SÜPÜRRR! 
HALKIN MALI OLAN DEVLET İŞLETMELERİNİ SATANLARI! 
SÜPÜRRR! 
TOPLUMU CAHİLLEŞTİRENLERİ! SÜPÜRRR! LAİKLİĞİ ORTADAN KALDIRANLARI! SÜPÜRRR! 
ULUSSUZ SERMAYENİN ORTADOĞU TAŞERONLUĞUNA SOYUNANLARI! 
SÜPÜRRR! 
HALKI SİNDİRİP ÖRGÜTSÜZLEŞTİRENLERİ! 
SÜPÜRRR! 
ÜLKEYİ ŞERİAT KANUNLARINA GÖRE YÖNETMEYE KALKIŞANLARI! 
SÜPÜRRR! 
CUMHURİYETİ YOK EDİP PADİŞAHLIĞI GERİ GETİRME HEVESLİLERİNİ! 
SÜPÜRRR! 
KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRANLARI! 
SÜPÜRRR! 
HEPİMİZİ KORKAK TAVUK SANIP ENAYİ YERİNE KOYANLARI! 
SÜPÜRRR! 


HADİ YURTTAŞIM! 
AL ELİNE SÜPÜRGEYİ! 
TEMİZLEMEYE BAŞLAYALIM EVİMİZİ! 

SELAH 

19 KASIM CUMARTESİ SAAT 13:30'DA 
TÜNEL'DEN TAKSİM MEYDANI'NA!...
From: SELAH ÖZAKIN 
Subject: aşağıda, yarınki eylemimin sonunda okuyacağım basın bildirisi var!
Date: November 18, 2011 8:09:09 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

BASINA VE KAMUOYUNA 

BU BİR SIRADAN YURTTAŞ TEPKİSİDİR!

BU ÜLKE, BU COĞRAFYA, HERKESİN OLDUĞU GİBİ BENİM DE EVİM.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER ORMANLARIMIZI, DERELERİMİZİ, SATMAK HAKKINA SAHİP DEĞİLDİRLER,

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, GENÇLERİMİZİ BİR BİRİNE DÜŞÜRÜP SAVAŞTIRMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİRLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETTİCİLER, IRK AYRIMI, CİNSİYET AYRIMI YAPAMAZLAR.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, PARASIZ EĞİTİM İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ, AYLARCA HAPİSLERDE ÇÜRÜTME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİRLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, EVİMİZİN BİR KÖŞESİNDE YAŞANAN DEPREM AFETİ İÇİN TOPLANAN VERGİLERİ HAR VURUP HARMAN SAVURMAK VE VANLI KARDEŞLERİMİZE SEFALET YAŞATMAK HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, İŞÇİYİ İŞSİZ, KÖYLÜYÜ TOPRAKSIZ BIRAKACAK ÖZELLEŞTİRMELER YAPMAK HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, BİNLERCE GENÇ ÖĞRETMENİ AÇIKTA BIRAKACAK UYGULAMALAR YAPMA HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, ÜLKEYİ, ULUSSUZ SERMAYENİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA, KOMŞULARIMIZLA SAVAŞA SOKMA HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETCİLİLER, ÖZGÜR BASINI VE MEDYAYI GÜDÜMLÜ HALE GETİREREK HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAK HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, EĞİTİM HAKKINI ZEDELEYEREK TOPLUMU CAHİLLEŞTİRME HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, HALKI SİNDİRİP ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, LAİKLİĞİ HİÇE SAYARAK DİNİ SİYASİ MALZEME YAPMA HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖENTSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRIP, TEK KİŞİNİN DİKTATÖRLÜĞÜNE YOL AÇACAK SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE PADİŞAHLIK BENZERİ BİR YÖNETİM TARZI GETİRME HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, TOPLUMA NEFRET TOHUMLARI EKME HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLER, ÜLKENİN SAHİPLERİNİ KORKAK TAVUK SANIP ENAYİ YERİNE KOYMA HAKKINA SAHİP DEĞİLLER.

İŞTE BU ÜLKENİN, ORTAK EVİMİZİN BİR BİREYİ OLARAK ORTAK EVİMİZİ YÖNETSİN DİYE SEÇİLEN YÖNETİCİLERİN, BUGÜNE KADARKİ UYGULAMALARINI PROTESTO EDİYORUM.


ONLARA, SOKAKTAKİ İNSANIN, SIRADAN YURTTAŞIN SABRININ TAŞTIĞINI, ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞINI ANIMSATMAK İSTİYORUM.

BEN GİBİ SIRADAN İNSANLARI, ORTAK MÜLKİYETİMİZDE OLAN ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMAYA VE ORTAK MALIMIZA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUM.

BEN GİBİ SIRADAN İNSANLARIN, BU İKTİDARIN, BÜTÜN YURTTAŞLARIN ÇIKARLARINI KORUMADIĞINI YALNIZ ZENGİNLERİN ÇIKARLARINI GÖZETTİĞİNİ, GÖRÜP EVİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUM

SIRADAN YURTTAŞ
SELAH ÖZAKIN

19.11.2011